1. Organizator kursów

                – Organizatorem kursu jest CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

                – Siedziba organizatora znajduje się pod adresem Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, NIP: 6751526384

                – Kursy prowadzony są z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość tzw. kursów e-learningowych.

                – Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

2. Ukończenie kursu

– Kurs jest podzielony na części (odcinki).

– Uczestnik kursu samodzielnie zapoznaje się z materiałami kursowymi i po każdej części udziela odpowiedzi na pytania sprawdzające zamieszczone na platformie.

– Po zapoznaniu się z materiałem kursowym uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego wiedzę.

– Pozytywne zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

– Za pozytywnie zaliczony egzamin uznaje się egzamin, w którym udzielono minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

– W przypadku nie zaliczenia egzaminu uczestnik kursu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

3. Warunki uczestnictwa w kursach

                Dostęp do platformy udzielany jest osobom, które spełniły następujące warunki:

                – wypełniły formularz rejestracyjny na platformie internetowej www.szkoleniadruk3d.pl

                – wniosły opłatę za kurs (po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik dostaje dostęp do platformy e-learningowej)

                – użytkownik deklarując chęć uczestnictwa w kursie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Szkolenia online

– Organizator organizuje również szkolenia online indywidualne. Są one prowadzone w formie spotkania online z mentorem na żywo w czasie rzeczywistym w ustalonej konkretnej dacie i godzinie.

– W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia online w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia i poinformowania o tym uczestników, którzy wykupili do niego dostęp

5. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w razie rezygnacji lub nieprzystąpienia do egzaminu.

6. Obowiązki uczestnika kursu

                Obowiązkiem użytkownika kursu jest:

                – zapoznanie się z regulaminem kursu i przestrzeganie jego zasad

                – dostosowanie się do warunków korzystania z platformy

7. Prawa uczestnika kursu

Uczestnik kursu ma prawo do:

– przejścia szkolenia dotyczącego korzystania z platformy e-learningowej

– zdobywania wiedzy w procesie kształcenia

– konsultacji z prowadzącym kurs za pomocą platformy e-learningowej w przypadku wybrania pakietu, który to umożliwia

8. Ochrona danych osobowych

– Administratorem danych osobowych jest Organizator.

– Dane osobowe przetwarzane w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

–  Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w kursach.

– Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

– Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich zmiany lub usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.