REGULAMIN KONKURSU 

„Konkurs internetowy” dla Kursantów szkolenia “Technologie Druku 3D od podstaw”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy” (dalej: Konkurs”) jest Cadxpert P.Gurga M.Dukat Spółka Jawna przy ul. Ciepłownicza 23
  w Krakowie 31-574, NIP: 6751526384, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 2. Celem Konkursu jest promocja produktu Organizatora, którym jest Szkolenie w zakresie technologii Druku 3D (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 3. Konkurs trwa od dnia 17.05.2021 do dnia 04.11.2021. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs internetowy nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, którzy zakupili kurs „Technologie Druku 3D od podstaw” na platformie www.szkoleniadruk3d.pl
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
 • zarejestrować się w Okresie Trwania Konkursu na stronie in-ternetowej www.szkoleniadruk3d.pl (dalej: „Strona Konkursowa”) wypełniając formularz rejestracyjny (dalej: „Formularz”), w którym należy podać: kontaktowy adres email oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu) oraz zapoznał się z klauzulą RODO zamieszczoną na stronie www.szkoleniadruk3d.pl 
 • dokonać zakupu co najmniej jednego pakietu kursu „Technologie Druku 3D od podstaw” zamieszczonego na stronie www.szkoleniadruk3d.pl oraz zachować dowód zakupu w postaci numeru transakcyjnego przesyłanego na e-mail podany podczas rejestracji
 • zamieścić w Okresie Trwania Konkursu pod postem umieszczonym na Facebooku, który dotyczy konkursu (post umieszczony jest pod tym linkiem: https://www.facebook.com/szkoleniadruk3d/videos/2843160372603741) odpowiedź na zadanie konkursowe w postaci komentarza na profilu: „Szkolenia Druk 3D”.
 • Zadanie Konkursowe brzmi: “Co najbardziej przydatnego dla Twojego otoczenia prywatnego lub zawodowego wydrukowałbyś na drukarce MakerBot Method oraz uzasadnij dlaczego?”
 1. Zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej pod postem promującym zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 2. Odpowiedź Konkursowa przesyłana przez Uczestnika:
 1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem
 2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących kursu „Technologie Druku 3D od podstaw” oraz drukarki Makerbot Method
 3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku
 4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 1. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 Odpowiedzi Konkursowe pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej w postaci komentarza, który będzie widniał do końca trwania Konkursu.
 3. Zakup dowolnego pakietu szkolenia oferowanego przez Organizatora wiąże się z akceptacją na dostarczenie Uczestnikowi potwierdzenia zakupu w postaci faktury poprzez e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 następujące nagrody (dalej: „Nagrody”), którymi są Drukarki 3D:
  1. Nagroda za pierwsze miejsce: Makerbot Method
  2. Nagroda za drugie miejsce: Anycubic Photon Mono
  3. Nagroda za trzecie miejsce: Creality Ender 3 v2
 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 4. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
 5. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą analizowane przez Komisje pod kątem wyboru najbardziej adekwatnych co do Zadania Konkursowego
 2. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie wybrane trzy odpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najbardziej merytoryczne
  i kreatywne. Autorzy ww. odpowiedzi uzyskują prawo do Nagrody stając się laureatami („Laureaci”).
 3. Jeśli praca wyłoniona w dniu 06.07.2021r. (3 miejsce) jest laureatem to wówczas ma gwarantowane 3 miejsce w konkursie, jednakże ma szansę „walczyć” o nagrodę główną. Podczas drugiego ogłoszenia wyników, które odbędzie się w dniu 07.09.2021r. wyłoniony zostanie kolejny laureat, który również ma szansę walczyć o nagrodę główną. W dniu 04.11.2021r. Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego, ostatniego już laureata. W finalnym rozstrzygnięciu, prace tych trzech laureatów będą konkurować między sobą. Każda z nich zostanie nagrodzona, ale tylko najlepsza, według decyzji Komisji Konkursowej uzyska nagrodę główną. 
 4. Informację “Kup kurs do 30 czerwca i traf do wszystkich trzech puli nagród”, która jest zamieszczona na stronie www.szkoleniadruk3d.pl, należy rozumieć w taki sposób, że osoby, które swoje prace konkursowe zgłosiły po dacie 30 czerwca nie będą brane pod uwagę w ogłoszeniu wyników z dniem 6 lipca (ze względu na to, że prace konkursowe będą skrupulatnie sprawdzane i analizowane przez członków Komisji Konkursowej), natomiast jak najbardziej biorą udział w kolejnych losowaniach prac. Analogicznie, jeśli ktoś prześle swoją pracę konkursową po 5 września, ta również nie będzie miała szansy wziąć udziału w drugim ogłoszeniu wyników, jednak może “starać się” być laureatem trzeciego losowania i zawalczyć o nagrodę główną. Aby wziąć udział w ostatnim losowaniu, swoje prace można zgłaszać do dnia
  1 listopada włącznie. Po tym terminie, prace również nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu zwycięzców. 
 5. Osoby, których prace konkursowe uzyskały poszczególne mejsca (1, 2
  i 3) zostaną pinformowane o wynikach na portalu społecznościowym Facebook – fanpage “Szkolenia Druk 3D” – w dniu 4 listopada 2021r. 
 6. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję.
 7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w następujących dniach:
 1. 1 laureat – w dniu: 6 lipca 2021
 2. 2 laureat – w dniu: 7 września 2021
 3. 3 laureat – w dniu: 4 listopada 2021

Informacja o ich wygranej zostanie opublikowana w relacji oraz poście na Facebooku Szkolenia Druk 3D. Osoby te będą zobowiązane do skontaktowania się z organizatorem konkursu i podania danych do wysyłki. Jeśli osoby, które zwyciężyły nie skontaktują się z organizatorem konkursu w przeciągu 7 dni roboczych od daty 4 listopada utracą prawo do Nagrody, a ta przejdzie na Organizatora Konkursu. 

Nagrodzone odpowiedzi Laureatów, zostaną również opublikowane na portalu www.szkoleniadruk3d.pl 

 1. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała najlepszą opinię Komisji.
 2. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia Laureatów przez Organizatora (4 listopada 2021r.) na adres info@szkoleniadruk3d.pl wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
  2. numeru potwierdzającego zakup kursu „Technologie Druku 3D od podstaw” na platformie szkoleniowej www.szkoleniadruk3d.pl
   w Okresie Trwania Konkursu.
  3. W przypadku nieotrzymania od Laureata w terminie 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia Laureatów przez Organizatora wiadomości email, o której mowa w ust. 7 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody, które przechodzi na Organizatora Konkursu.
 3. Nagrody zostaną wysłane Laureatom w terminie 30 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowych informacji o których mowa w ust.
  7 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 4. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 5. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych powyżej, zostaną przyznane Organizatorowi Konkursu.
 6. Terminy zakończenia zgłaszania swoich prac konkursowych:

Pierwsze ogłaszanie wyników – zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 30 czerwca 2021r. 

Drugie ogłaszanie wyników – zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 5 września 2021r. 

Trzecie ogłaszanie wyników – zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 1 listopada 2021r. 

Prace, które nie zostały nagrodzone w pierwszym ogłoszeniu wyników automatycznie przechodzą do puli prac, z których będzie wyłaniany zwycięzca w kolejnym ogłoszeniu wyników. Sytuacja powtarza się
w przypadku prac konkursowych, które nie zostały nagrodzone
w pierwszym i drugim ogłoszeniu wyników, automatycznie przechodzą one do kolejnego, ostatniego już ogłoszenia wyników i mają możliwość być pracami zwycięskimi. 

Warunkiem wyłonienia zwycięzców jest zgłoszenie minimalnej liczby zgłoszeń, 30 zgłoszeń konkursowych do 30 czerwca 2021, 60 zgłoszeń konkursowych do 5 września 2021 i 100 zgłoszeń konkursowych do 1 listopada 2021. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat wyłonienia zwycięzców aż do uzyskania wystarczającej liczby zgłoszeń konkursowych, o których mowa w niniejszym punkcie.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: Cadxpert P.Gurga M.Dukat Spółka Jaw-na przy ul. Ciepłownicza 23 w Krakowie 31-574, NIP: 6751526384
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Koordynatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Cadxpert P.Gurga M.Dukat Spółka Jawna przy ul. Ciepłownicza 23
  w Krakowie 31-574, NIP: 6751526384
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie
  z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika (w celach promocyjnych i nie tylko), w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu. Przystąpienie do oraz uczestnictwo
  w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych
  w niniejszym paragrafie.
 3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych
  z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję oraz – w przypadku Laureatów Konkursu – przyznania i wysyłki Nagrody, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.
 4. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora,
  z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej
  i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:

 • wykluczania Uczestników Konkursu, 
 • usuwania Prac Konkursowych Uczestników, 

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu zobowiązuje także do wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.

 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
  w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.